rainbow

Nabo Erstatning

Værditabsordningen

Som følge af "Lov om fremme af vedvarende energi" er naboer til nye vindmøller sikret ret til erstatning, såfremt værdien af deres ejendom forringes som følge af opførelsen af nye møller.

 

I princippet er alle lokale borgere omfattet af ordningen. Det afgørende er, om der sker en værdiforringelse på mere end 1 procent af ejendommens værdi. Alle der er bosiddende indenfor en afstand af seks gange møllens totalhøjde kan søge om erstatning uden at betale et gebyr, mens det for øvrige naboer koster et gebyr på kroner 4.000,-.

 

Inden møllerne opføres, skal der afholdes et informationsmøde, som annonceres i de lokale aviser. Derefter har naboerne en frist på fire uger til at søge om erstatning. Erstatning skal søges ved henvendelse til det statslige selskab Energinet DK.

 

Hvis ikke ejeren af vindmøllen og naboerne kan blive enige om erstatningens størrelse, vil erstatningen blive fastlagt af en taksationsmyndighed, som består af en formand (jurist) og en sagkyndig i vurdering af værdien af fast ejendom. Medlemmerne af taksationsmyndigheden er udpeget af Klima- & Energiministeren.

 

Tidligere afgørelser truffet af taksationsmyndighederne viser, at der ikke er nogen faste regler for tildeling af erstatninger. Erstatningernes størrelser vil afhænge af individuelle forhold som landskablige forhold, ejendommens værdi samt andre lokale forhold.

 

Du kan læse tidligere afgørelser om erstatning på www.taksationsmyndigheden.dk

 

Den globale opvarmning

"Og lad os så til sidst stille os selv spørgsmålet: Hvad nu, hvis klimaforandringerne ikke er reelle og menneskeskabte? Hvad nu, hvis forskerne om 20, 30 eller 40 år måtte indse, at de havde taget fejl, at alarmen blev afblæst. Ja, hvad så? Hvad ville være det værste, der ville være sket i vores samfund? Jo, vi ville stå med et samfund, der er bygget på renere teknologier.

Et samfund, der udnyttede energien og ressourcerne langt bedre end i dag. Vi ville have renere luft, og vi ville være langt mindre afhængige af leverancer af fossile brændstoffer, som vi ellers risikerede at skulle indkøbe hos ustabile regimer.

I betragtning af, at vi om 40 år ikke er 6,5, men omkring 9 milliarder mennesker på kloden, synes jeg egentlig ikke, at valget er så svært."

Conni Hedegaard