rainbow

Nabo Erstatning

Værditabsordningen

Som følge af "Lov om fremme af vedvarende energi" er naboer til nye vindmøller sikret ret til erstatning, såfremt værdien af deres ejendom forringes som følge af opførelsen af nye møller.

 

I princippet er alle lokale borgere omfattet af ordningen. Det afgørende er, om der sker en værdiforringelse på mere end 1 procent af ejendommens værdi. Alle der er bosiddende indenfor en afstand af seks gange møllens totalhøjde kan søge om erstatning uden at betale et gebyr, mens det for øvrige naboer koster et gebyr på kroner 4.000,-.

 

Inden møllerne opføres, skal der afholdes et informationsmøde, som annonceres i de lokale aviser. Derefter har naboerne en frist på fire uger til at søge om erstatning. Erstatning skal søges ved henvendelse til det statslige selskab Energinet DK.

 

Hvis ikke ejeren af vindmøllen og naboerne kan blive enige om erstatningens størrelse, vil erstatningen blive fastlagt af en taksationsmyndighed, som består af en formand (jurist) og en sagkyndig i vurdering af værdien af fast ejendom. Medlemmerne af taksationsmyndigheden er udpeget af Klima- & Energiministeren.

 

Tidligere afgørelser truffet af taksationsmyndighederne viser, at der ikke er nogen faste regler for tildeling af erstatninger. Erstatningernes størrelser vil afhænge af individuelle forhold som landskablige forhold, ejendommens værdi samt andre lokale forhold.

 

Du kan læse tidligere afgørelser om erstatning på www.taksationsmyndigheden.dk

 

"I takt med at vi bliver flere og flere mennesker på jorden, der efterspørger energi, vil prisen på olie og gas stige, og da vi allerede om få år ikke længere er selvforsynende med olie og gas, bliver vi helt afhængige af de forholdsvis få lande, der har olien og gassen, hvis vi ikke selv opbygger vores egen energiforsyning. "

 

Tidligere Klima- & Energiminister Lykke Friis (22-06-2010)